เครื่องบรรจุกล่อง

                

                                                                                   Cartoning Machine เครื่องบรรจุกล่อง                     


                                                                


       Intermittent Horizontal Folding Box Packaging Machine Mod. AI50 

The intermittent horizontal folding box packaging machine with adjustable changeover size, has been designed for a lateral filling operation, hot-melt glue setting or turn-over end walls or locks, suitable for low or middle production.

เครื่องบรรจุสินค้าลงกล่องแบบแนวนอน รุ่น AI50 สามารถบรรจุสินค้าที่ 
เป็นซองหรือถาดเข้าไปในกล่อง โดยเครื่องจะขึ้นรูปกล่องทีละกล่อง ใส่สินค้าเข้ากล่องและปิดกล่องให้โดยอัตโนมัติ มีทั้งแบบกึ่งและ
แบบอัตโนมัติทั้งหมด
 ความเร็วประมาณ 40-100 กล่องต่อนาที่ แล้วแต่รุ่นที่เลือก   Semi-Automatic Folding Box Packaging Machine Mod. AM50

The semi-automatic horizontal folding box packaging machine for fulled cardboard boxes with hot-melt closing. The machine has the punching coding device for to print the date or batch number.
เครื่องบรรจุกล่องแบบกึ่งอัตโนมัติ จะขึ้นรูปกล่องและให้ผู้ใช้บรรจุุ

สินค้าลงในกล่องเองและเครื่องจะทำการปิดกล่องให้โดยใช้กาวร้อน 

 Continuous Folding Box Packaging Machine Mod. AC100 

Continuous-motion, horizontal loading cartoning machine, designed for easy size change and handling a wide range of products. A full range of cartons styles is handled such as tuck-end, glue-end of the four-flap type or a combination tuck/glue-end cartons. Suitable for middle and high speed operation.

  
Vertical Elliptical Folding Box Packaging Machine Mod.AV100E 
The continuos elliptical folding box packing machine able to form pre-glued boxed, has been designed for a manual or automatic filling operation of the product, hot-melt glue setting or turn-over and walls or locks. 
เครื่องบรรจุกล่องแบบแนวตั้ง เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าที่เป็นขวด หรือหลอด เครื่องจะทำการบรรจุให้โดยอัตโนมัติทั้งหมด
  Box Forming Machine Forming machines are used in several industrial branches, especially in food fiels where delicacy and hygiene are essintial requirements for single or multiproduct packaging. Boxes ot trays are obtained starting from and e-flute or corrugate carton flat blank and the formed bottom can be hooked or by hot-melt glue applicator.
เครื่องขึ้นรูปกล่อง
  Case Packer Mod. CP The automatic case machines series "CP" are particularly suitable to package products into "American" type cartons with hot melt or taping closure. The wide range of loading systems, available with the automatic case erecting machines, gives the change to automate the packaging of several products, as cans, boxes, bags, over-wrapped groups of products, etc. The "ACP" machines can be equipped with full automatic products divining, collating and loading system, designed according to the product to handle.
  


Multipack Wraparound Sleeving Machine Mod.MP Visitors: 13,579